Maatschap van duuren, van Zuylen & partners voor verandering

Projecten

Onze opdrachtgevers weten ons te vinden voor veel verschillende opdrachten. Van de ontwikkeling van strategisch beleid tot sparringpartner, van het opstellen van begrotingen tot het adviseren over groepsbezetting en personeel en van interim-bestuurder tot coach.
Veel van onze opdrachtgevers houden ook graag nog na afronding van de opdrachten contact of komen terug voor een nieuwe opdracht.
 Zo zijn en blijven wij voor veel organisaties partner in verandering.

Hieronder vindt u slechts enkele van onze opdrachten, hierdoor krijgt u in kort bestek een idee van onze uitgevoerde opdrachten. Voor een uitgebreid overzicht van reeds uitgevoerde projecten kunt, u naast het overzicht van opdrachtgevers, ook onze beide cv’s raadplegen.

Voorbeelden werk in uitvoering 2014

Z'evenZien. De methode is in 2011 ontwikkeld, maar daarmee is het niet gedaan. In 2014 voeren we train-de-trainers bijeenkomsten uit opdat de medewerkers zelf hun collega's kunnen helpen bij het doorontwikkelen van de methodiek. Deze medewerkers zijn inmiddels all-round workshopleiders geworden die op verschillende manieren hun organisatie helpen verder te ontwikkelen. De managers uit de organisaties krijgen door de organisatie verbredings en verdiepings bijeenkomsten aan geboden in de vorm van intervisie, coaching en training.

Gastlessen. Jaarlijks worden we uitgenodigd op hogescholen om gastlessen te geven. Een belangrijk onderwerp is uiteraard Leiderschap & Management.  Daarnaast worden andere onderdelen uit ons boek Verderbij als thema gevraagd.

Opleiding Leidinggeven aan het primair proces. Ook onze opleiding ontwikkeld zich door, inmiddels al op een kleine tiental organisaties uitgevoerd. Coaching on the job is een steeds groter onderdeel van de opleiding en wordt door de deelnemers met veel enthousiasme ontvangen en uitgevoerd.  We ontmoeten de deelnemers op hun eigen werkplek en coachen letterlijk on the job. Gespreksvoering, leidinggeven vanuit visie, rolanalyse en andere onderwerpen die op dat moment voor de leidinggevende het meest van belang zijn. We coachen o.a. in een op een gesprekken en teamoverleggen.
"zo'n twee uur intensief samen aan het werk zijn leert me meer dan 20 boeken verzucht een manager'" 

Individuele coaching. Coaching van directie, bestuurders, stafmedewerkers, managers. Coachingstrajecten voeren we elk jaar wel in meerdere organisaties uit. Soms in het kader van een thema waarbinnen meerdere medewerkers coaching wordt aangeboden door de organisatie, vaak ook op individuele basis. Ook hier verplaatst de coaching zich steeds meer uit de gespreksruimte de vloer op! En ook video analyse is een belangrijk onderdeel geworden.


Voorbeelden projecten 2013

Het verhaal van de organisatie. Opdracht: schrijf het verhaal van de organisatie, leg de historie vast voor de toekomst, speur de verhalen uit de organisatie op en maak daarvan een verhaal dat we door kunnen blijven vertellen. Zodat we weten waar we vandaan komen, we onze visie helder en eenduidig kunnen verwoorden en we derden kunnen inspireren.
Opleiding leidinggeven aan het primair proces. Opdracht: pas de opleiding aan, aan de vragen die op dit moment spelen en leg de relatie met de praktijk zodanig dat het volgen van de opleiding geen belasting betekent, maar de leidinggevende direct helpt met de specifieke vraagstellingen in de huidige praktijk.

Coaching. Coaching van de manager Personeel en Organisatie van een middelgrote instelling. In een vijftal gesprekken die zowel coachings- als trainingselementen kent werkt de manager vanuit vernieuwd perspectief en weet proactief in te spelen op de eisen die de huidige tijd en situatie stelt.

Krimpscenario’s in de kinderopvang. Opdracht: in afstemming met directeuren en aandeelhouders een eerste analyse en reorganisatieplan op zetten voor een regionale aanbieder in de kinderopvang.
In dit plan zijn meegenomen:
  1. Recente ontwikkelingen in de sector die van invloed zijn op strategische keuzen voor de organisatie
  2. Voorstel bezuinigingen en fasering bezuiniging
  3. Aanzet inrichting, taakverdeling en ureninzet van staf en management
    Dit alles met het doel een eerste bezuinigingsronde door te voeren opdat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd is en zij kan gaan werken aan een (financieel) gezonde positie en een positie als kwalitatief krachtige speler in het veld. De uitgangspunten/aanbevelingen uit deze notitie zijn uitgewerkt in een plan van aanpak met bijbehorend tijdpad en dienen als onderlegger voor de gesprekken met de bank.
 

Voorbeelden van uitgevoerde projecten 2012

Interim bestuurder Welzijnsorganisatie
Opdracht: Ontwikkeling scenario's en uitvoering forse bezuinigingsoperatie. Opstellen jaarrekening, jaarverslag 2011 en begroting 2013. Onderzoek naar mogelijke samenwerking met andere welzijnspartner in de stad, aanzet tot fusie. Bijdrage geleverd aan nieuwe Welzijnsnota.

Interim bestuurder Welzijnsorganisatie
Opdracht: Overbruggingsmanagement in verband met ziekte van bestuurder. Implementatie beleidsnotitie Welzijn Nieuwe Stijl. Opstellen jaarrekening, jaarverslag 2011 en begroting 2013.
Afbouw beheer Welzijnsaccomodatie.

Voorbeelden van uitgevoerde projecten 2011

Begeleiding ondernemer bij sanering
Opdracht:
Eerste fase Quick scan; boekenonderzoek en eerste indruk van de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering.
Resultaat: Overzicht van de huidige financiële situatie, huidige bezetting en personeelsinzet, klantenbestand (planning en wacht/reserveringslijsten) en de aard en kwaliteit van de dienstverlening.
Tweede fase: Opstellen saneringsplan en maken van een implementatieplan. In samenwerking met de directeur/eigenaar stelt de maatschap een saneringsplan op dat voldoet aan de voorwaarden van het Waarborgfonds zoals die in de probleembeschrijving zijn genoemd. Het saneringsplan wordt daarnaast voorzien van een implementatieplan, inclusief tijdpad, voor de veranderingen die ingezet zullen moeten worden.
Derde fase: Coaching en begeleiding van de directeur gedurende een jaar.

Methodiekontwikkeling
Opdracht: Het ontwikkelen van een methodiek om pedagogische medewerkers in de kinderopvang zodanig ontwikkelingsgericht te leren werken dat alle zeven competenties van kinderen, zoals beschreven in het Pedagogisch kader 0-4 jaar, ruim aan bod komen. Een traject van ruim anderhalf jaar. Onderdeel van de methodiekontwikkeling is het samenwerken met groepen medewerkers, testen van de methodiek op locaties, coaching on the job gedurende het testen van de methodiek en het ontwikkelen van het materiaal.
Resultaat: Z’evenZien

Scholing, coaching en intervisie Leiding geven aan het primaire proces
Opdracht: Een kinderopvangorganisatie heeft zich ten doel gesteld de pedagogische kwaliteit nog verder te ontwikkelen en deze kwaliteit in en voor de toekomst te borgen en te bewaken. Omdat het management hierin een cruciale rol heeft is de maatschap gevraagd deze groep extra te faciliteren en te begeleiden tijdens dit proces. Hiervoor zetten we de opleiding ‘leidinggeven aan het primair proces’ in.
De opleiding is extra ingebed in een traject van coaching en begeleide intervisie om de relatie met theorie en praktijk direct te kunnen leggen en daardoor het leerproces van de managers te optimaliseren.


Voorbeelden van uitgevoerde projecten 2010

Interim sectordirecteur kinderopvang
Opdracht: Bezuinigingsoperatie in het kader van het terugbrengen van GSB gelden, harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Kinderopvang en Welzijn
Opdracht: Onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.

Organisatie (preventie, hulp en opvang) huiselijk geweld
Opdracht: Strategieontwikkeling met het managementteam en coaching van de bestuurder.

Train de trainer ambassadeurs
Opdracht: Een eerder uitgevoerd traject om medewerkers op te leiden tot ambassadeur van hun eigen organisatie is een groot succes. Nog mooier is het wanneer medewerkers van de organisatie hun eigen ambassadeurs op kunnen leiden. Daartoe voeren we de opleiding ‘train de trainer’ uit, een op maat gemaakte training die de medewerkers zodanig opleidt dat zij een opleidingsraamwerk aan kunnen passen aan hun eigen organisatiewensen, een training/workshop uit kunnen voeren en het leerproces van de a.s. ambassadeurs kunnen begeleiden.

Terug naar vorige paginaNeem contact op


Laatste tweets Follow us on Twitter
Neem contact op Trichtsevoetpad 1
4191 LA Geldermalsen
Telefoon Marianne: 06-22495894
Telefoon Charlotte: 06-53704788

sitemap